PARCELACIJA-PREPARCELACIJA I ISPRAVKA GRANICE PARCELE

Parcelacija je podela jedne parcele na dve ili više parcela na zahtev imalaca prava svojine, sem za potrebe eksproprijacije .

Preparcelacija je ukrupnjavanje zemljišta t.j. spajanje dve ili više parcela istog vlasnika u jednu parcelu.

Parcelacija, odnosno preparcelacija se radi na osnovu projekta parcelacije i preparcelacije kojim rukovodi odgovorni urbanista arhitektonske struke. Sastavni deo projekta parcelacije i preparcelacije je i projekat geodetskog obeležavanja koji izrađuje geodetska firma, a rukovodi diplomirani inženjer geodezije sa odgovarajućim licencama.

Nakon overe projekta parcelacije i preparcelacije pristupa se izradi elaborata parcelacije odnosno preparcelacije u skladu sa pravilnikom o katastraskom premeru i katastru nepokretnosti.