OBNOVA GRANICE PARCELE – OMEĐAVANJE

Omeđavanje – određivanje/obnavljanje međnih tačaka parcele kojim se na terenu određuju granice parcele.

Obnova granica katastarske parcele (omeđavanje) je postupak obnavljanja međnih tačaka parcele, na osnovu podataka važećeg premera, dakle premera koji je zvanično validan u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda (u katastru).

Granica parcele predstavlja zamišljenu liniju između dve tačke sa poznatim koordinatama. Cilj obnove granica katastarske parcele je utvrđivanje vlasništva na terenu. Kada uzmemo u obzir činjenicu da je ta linija zajednička za parcele koje razgraničava, na terenu je neophodno prisustvo svih vlasnika odnosno korisnika susednih katastarskih parcela. U najboljem interesu vlasnika parcele čije se granice obnavljaju je da komšije prisustvuju omeđavanju, kako bi u prisustvu geometra mogli izneti sve eventualne primedbe na izvršene radove. Primedbe se uvode u zapisnik o terenskom uviđaju, a zapisnik se predaje nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, tako da se eventualne nesuglasice mogu rešiti.

Najpre je neophodno prijaviti obnovu granice parcele nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, kako bi se od nje mogli preuzeti zvanični podaci o određenoj katastarskoj parceli. Kada katastar izda tražene podatke, vrši se obnova granice parcele. Obnova granica parcele podrazumeva da se nekada snimljeno stanje ponovo uspostavi na terenu.

Međne tačke se na terenu obeležavaju belegama koje u zavisnosti od terena i od želje i potrebe vlasnika parcele mogu biti armirano-betonske belege, gvozdene šipke, drveni kočići, bolcne u asfaltu ili betonu ili crvenom farbom na postojećem objektu ili ogradi.

Cilj obnove granica katastarske parcele je utvrđivanje vlasništva na terenu, a preduzima se u slučajevima kada dođe do spora između vlasnika/korisnika susednih parcela, kada se vrši kupoprodaja ili davanje u zakup parcele, kada je potrebno utvrditi način korišćenja parcela (na osnovu suvlasničkih udela) ili kada nosilac nekog stvarnog prava na parceli želi pouzdano da zna gde su granice parcele.